Kontorlokale Basberg Tønsberg

Kontorlokale med innredet bad og kjøkken - eget lagerrom - 2 faste parkeringsplasser

Prisantydning 850 000 kr
Kommunale avg.: 12 144 kr per år
Primærrom: 24 m²
Type lokale: Produksjon/Industri
Areal: 24 m²
Bruksareal: 38 m²
Bruttoareal: 42 m²
Eieform: Eier (Selveier)
Tomteareal: 100 m² (eiet)
Byggeår: 1950
Eierskifte­forsikring: Nei

Arealbeskrivelse

1.etg. kontor med kjøkken og bad, kjeller s-rom 14 kvm lager.

Eiendommens betegnelse

Gnr. 91 Bnr. 16 Snr. 6 i Tønsberg kommune

Eiendomstype

Kontor/Næringsbygg

Innhold

Seksjon 6 inneholder: Kontorlokale med bad og kjøkken på ca 24 kvm, tilhørende lagerrom i underetasjen på ca. 14 kvm. To parkeringsplasser rett utenfor døren medfølger.

Standard

Et mindre kontorlokale med kjøkken og bad. Planløsningen er åpen og med de store vindusflatene blir det godt med naturlig lys. Perfekt for 1-3 kontorplasser. Lageret som medfølger har egen inngang underetasjen. Gode av- og pålessingsmuligeter. Området er inngjerdet med låsbar port (felles, årlig vedlikehold). Basbergveien 160 består av flere, godt etablerte forretningslokaler. Lokalet har eksklusiv bruksrett til utearealet utenfor sin bygningsdel. Området er avgrenset av uteområdet med inngangsparti foran inngangsdør til kontor, gressletten ut til asfalt samt parti foran inngang til lager/bomberom, ned til steinsetting mot garasjen til snr.5. I bruksretten inngår også ertt til å bygge ut ttil sjeksjonens eiendomsgrense med et bygg som estetisk passer inn på eiendommen. Dette i følge vedtektene i sameiet fra 2016.

Lokalet tilhører næringsgruppen; varehandel, reparasjon av motorvogner.

Byggemåte

Grunnmur oppført i støpt betong. Det er tilgang til kjeller fra utvendig ståldør. I kjeller er det plassert en kompressor, denne tilhører annen nærliggende seksjon (snr 5 – rettighet som opphører ved salg av seksjon 5). Det er indikert noe fukt i nedre del av murvegg og gulv. Dette skyldes kapillært oppsug fra grunnen, samt antatt noe svekket effekt på drenering. Dette er normalt i eldre boliger som følge av manglende kapillærbrytende sjikt. Ellers er det på befaringsdagen ikke observert sprekker eller tegn til setninger.

En mindre næringsseksjon, organisert i et sameie, med antatt opprinnelse fra 1950 tallet. Bygget er oppført i betong og tre over grunnmur i betong.
Bygget fremstår som normalt vedlikeholdt tatt byggeår i betraktning, men stedvise utskiftninger og oppgraderinger bør påregnes som følge av det normale vedlikeholdsbehov. Det antas at taktekking, stålplater på yttervegger, vinduer og ytterdører o.l. ble oppgradert fra tidlig 1990 tallet. Innvendige overflater, kjøkken og bad er også antatt fra tidlig 1990 tallet. På bad er det blant annet observert sprekker og riss i fliser og fuger og det er motfall til sluk. I kjeller er det noe fukt i gulv og vegger, og selger opplyser at det renner noe vann fra eldre stålrør ved kraftig regn og snøsmelting. På generelt grunnlag opplyses det om at dette er et eldre bygg, med påfølgende risiko for skjulte skader o.l.

Selger opplyser at badet ikke har vært i bruk på flere år, og det er således uvisst om badet fungerer tilfredsstillende.

Det er avvik fra originale plantegninger til dagens løsninger.

Tomten

Beregnet areal er 100,9 kvm oppgitt areal er 0.

Parkering

Det medfølger to parkeringsplasser rett utenfor lokalets inngangsdør.

Byggeår

1950-tallet antas det opprinnelige bygget å være fra. Tegninger hos kommunen er stemplet 22/10-69

Areal

Kontorlokalet er ca 28 kvm
Lageret er ca 15 kvm

Leieforhold

Seksjonen leveres uten leieforhold og ledig for kjøper.

Sameiet

Hver seksjon har rett til en styreplass. Sameiet betaler i fellesskap vedlikehold av port og hver seksjoneier plikter å vedlikeholde og forsikre egen seksjon.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr per
Formuesverdi som sekundærbolig kr per

Oppvarming/ventilasjon

Tilsyn gjennomført 18.4.2012, og det ble ikke avdekket avvik.

Utstyr/løsøre/inventar

Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i et området som i kommuneplanen (22.5.2019) er avsatt til LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reinsdrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag – nåværende, og bevaring kulturmiljø.

Vei/vann/avløp

Offentlig tilknyttet

Kjøpers ansvar for øvrige sameieres mislighold

For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Originale tegninger på lokalet foreligger hos kommunen. Det gjøres oppmerksom på at det kan være avvik fra originale tegninger til dagens innredninger. Kommunen har ikke tilsendt ferdigattest på lokalet.

Offentlige/kommunale avgifter

Kr. 12 143,75 pr. år
Det betales kommunale avgifter for vann, avløp og feieavgift. Det betales felles kommunal tekniske gebyrer. Eiendommen har vannmåler, vann- og avløpsgebyrer betales etter målt forbruk, forskudd er beregnet til 86 m3 for 2021. Det betales i 4 terminer.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtakelse. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger.

Driftskostnader

Service vedlikehold port 1700,- (årlig)
Andel brøyting ca. 3200,- årlig avgift (vil kunne variere)

Kjøpekontrakt

Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.

Overtakelse

Etter avtale

Energimerking

Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

Følgende forutsetninger legges til grunn for bud

Eiendommen og dens tilbehør selges «as is» og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet.

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til eiendommen som er tilgjengelig på meglers kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Eiendomsmeglingsloven § 6 – 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.

Bud

Budgivere oppfordres til å gjennomgå aksjekjøpsavtalen som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert aksjekjøpsavtalen. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.

Lov om hvitvasking

Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

Finansiering

Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.

Omkostninger

850 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000,-))
——————————————————–
22 592,- (Omkostninger totalt)
——————————————————–
872 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3803
Gårdsnr: 91
Bruksnr: 16
Seksjonsnr: 6

Kontakt

Tea Wærland

Eiendomsmegler MNEF

Mob: 93050261

tea.werland@aktiv.no

Utvikler / utleier

Aktiv Eiendomsmegling

Mob: 33 33 00 77

tonsberg.dist@aktiv.no

https://aktiv.no/eiendomsmegler/toensberg-og-re

Nyttig informasjon

Finnannonse

Adresse

Basbergveien 160
3114 Vestfold og Telemark