Utviklingstomt Tønsberg sentrum

Utviklingstomt midt i Tønsberg sentrum

Prisantydning 4 800 00 kr

Nøkkelinfo

Areal: 222 m²
Tomteareal: 316 m²
Boligselgerforsikring: Nei

Type lokale

Garasje/Parkering

Om eiendommen

Beliggenhet
Eiendommen ligger midt i Tønsberg sentrum, rett ved kjøpesenteret Farmandstredet og i umiddelbar nærhet til togstasjonen og bussterminalen, samt alle øvrige sentrumsfunksjoner.

Adkomst
Enkel adkomst til eiendommen.

Beskrivelse
Eiendommen består av en branntomt som i dag benyttes til parkering, ca. 12 plasser. Innerst på tomten er det et eldre lagerbygg som er bevaringsverdig. Dette bygget holder dårlig standard og går over 3 etasjer og har en kjeller.

Nåværende eier har utarbeidet skisser for rehabilitering av lagerbygget og nybygg, et prosjekt med totalt 9 leiligheter og 2 næringslokaler. Et slikt prosjekt krever regulering. Nåværende eier har også hatt kontakt med kommunen vedrørende bygging av hotell på tomten og de var positive til en slikt prosjekt.

Standard
Lagerbygget holder meget enkel standard og det er således tomten som i vesentlig grad utgjør verdien av eiendommen.

Areal
Lagerbygget er på ca. 222 kvm (ca. 74 kvm i hver etasje)

Det er i tillegg en kjeller på ca. 67 kvm.

Arealene er hentet fra oppdragsgiver. Det tas derfor forbehold om eventuelle feil og avvik. Eventuelle feil og avvik kan ikke påberopes som grunnlag for prisavslag.

Tomt
316 kvm eiet tomt.

Leieforhold
Den ubebygde delen av tomten er leid ut til Parkeringsselskapet AS som leier ut parkeringsplasser. Avtalen gjelder til 31.12.2024 og leietaker har rett til å forlenge leiekontrakten på samme varighet etter utløpet av leietiden. Dersom det skal bygges på tomten, kan avtalen sies opp med 3 måneders varsel.

Husleie

April 2023: kr. 9.087,-, Mai 2023: kr. 6.773,- og Juni 2023: kr. 6.649,-.

Konsesjon
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Regulering
Eiendommen er uregulert og ligger i et området avsatt til sentrumsformål – nåværende (forretning/kontor/allmennyttig) i kommunedelplanen. Eiendommen ligger dessuten i et område som er båndlagt etter lov om kulturminner.

Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp og privat vei.

Kommunale avg.
Midlertidig gebyr på NOK 14.216,- for 2022.

Saldoverdier
Skattemessig saldoverdi per 31.12.2021: NOK 4.596.303,-.

Forsikring
Lagerbygningen er forsikret hos Ly Forsikring med en årlig premie på NOK 3.420,-.

Energimerking
Det er ikke foretatt energimerking av det eldre lagerbygget. Så lenge energiattest ikke foreligger bør interessenter legge til grunn at bygget har laveste energiklasse, G5/Rød.

Ferdigattest
Det foreligger en ferdigattest fra 1933.

Omkostninger
Tinglysningsgebyr og attestgebyr for pantedokument kr. 835,-.

Til salgs
Det er 100 % av aksjene til selskapet Hgg4 AS, org.nr. 922 762 864, som selges.

Diverse

Informasjon i dette prospektet samt tilleggsinformasjon, er gitt av selger. Prospektet er godkjent av selger. Opplysningen er bearbeidet etter beste skjønn, men Eiendomsmegler 1 Sørøst-norge AS avd. Næring kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er uriktig eller ufullstendig.

Budregler
Interessenter oppfordres til å legge inn skriftlig bud. Eventuelle forbehold skal tydelig fremgå av avgitte bud og referanse vedrørende finansiering må opplyses.

Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Dette salget forutsettes gjennomført med profesjonelle parter. Forskrift om budgivning gjelder derfor ikke.

Kredittvurdering
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøper.

Hvitvaskingsloven
Eiendomsmeglere er underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

As is klausul
Selskapets hovedaktivum – Eiendommen – og Selskapet for øvrig overtas som den/det er , jfr. avhendingsloven § 3-9 og kjøpsloven § 19. Dog fravikes bestemmelsene slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser etter endelig kontrakt, dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. avhendingsloven § 3-7 og kjøpsloven § 19 bokstav b) eller dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. avhendingsloven § 3-8 og kjøpsloven § 19 bokstav a). Risikoen for eventuelle skjulte feil tilligger etter dette kjøper. Selger er ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i rapporter e.l. som er utarbeidet av tredjemann. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8 og kjøpsloven §19 bokstav a) og b), slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel var kjent med.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1,5 år etter overtakelse. Selger kjenner ikke til at det er forurensing i tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensing som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på nye regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

For ytterligere informasjon, kontakt megler.

Kontakt

Ola S. Carlsen

Næringsmegler MNEF salg/utleie

Mob: 97114534

Utvikler / utleier

EiendomsMegler 1 Næringsmegling AS

Nyttig informasjon

Finnannonse

Adresse

håkon gamlesgate 4
3111 Vestfold og Telemark