Utviklere som gir rom for vekst

Som en av Norges mest attraktive byer å bo i, kombinert med spennende utviklingsområder og et ønske om å bygge flere boliger – skapes det mange muligheter for eiendomsbransjen i vår region.

Mennesker bor i Tønsberg

%

Er SSB sin forventede befolkningsvekst før 2040

Boliger som kommunen har muliggjort oppføring av ved økt befolkningsvekst

Foto: Blår

Tønsberg har en helt unik beliggenhet med nærhet til det meste. Dette sammen med kombinasjonen av det urbane og fantastisk skjærgård, jobbmuligheter og oppvekstvilkårene gjør at byen scorer så godt på målinger.

Les 10 gode grunner til å flytte til Tønsberg HER

Med en allerede god vekst, og en sterk forventet befolkningsvekst, er det god grunn til å satse på eiendom i Tønsberg. Det er mye spennende som skjer, og det er planlagt store investeringer for å forbedre infrastrukturen i regionen, noe som gir et godt vekstpotensial.

I følge SSBs vil Tønsberg kommune ha 54.797 innbyggere i 2040. Dette gir en befolkningsvekst på ca 21 % eller 9437 innbyggere. Tønsberg kommune har omdisponert boligareal som muliggjør oppføring av nesten 5700 boliger. Dette for å møte det behovet som vil være for bosted som følge av veksten.

Se oversikt over arealer HER

Om eiendomsutviklerne

Heisekranene ruver over Tønsberg. Det vitner om en by som er i vekst, og det er mye som skjer. I Tønsberg er det mange gode eiendomsutviklere som er med på skape en attraktiv by.

Her er det en god miks av store nasjonale firmaer som Selvaag og OBOS til de lokale utviklerne som blant annet Micasa, Bjarøy, Kaldnes, Zeiner og Folksom. Felles for de alle er at de er med på å skape rom for flere, og å utvikle byen.

Historisk sentrum som fortettes

I år 871 ble Tønsberg den første byen i Norge, og ble etterhvert også kongesete i Norge. Dette betyr at det i sentrumskjernen er mye spennende historie under bakken, noe som stiller krav til utviklerne. Utviklerne får være med å prege en svært spennende by i utvikling. Tønsberg kommune har som mål at 50 % av boligutbyggingen skal skje gjennom fortetting og transformasjon innenfor byplanområdet. Både i sentrum og andre steder i kommunen er det utviklingsområder som gir mange muligheter i tiden som ligger fremfor oss.

Om lokalmiljøene

I Tønsberg er det gode nærmiljøer, noe som er viktig for byens bostedsattraktivitet. Det er utformet en «stjerneformet» senterstruktur med bysentrum som hovedsenter og lokale sentra rundt. Bysentrum og lokalsentrene er forbundet med transportårer tilrettelagt for sykkel- og busstrafikk.

Tønsberg kommune har i dag aktive lokalsentre på Re, Vear, Sem, Barkåker, Eik, Olsrød og Tolvsrød. Ilebrekke og Volden er avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen med mulighet for å utvikle lokalsenterfunksjoner. Kommunen ønsker en boligfortetting i og nært knyttet til lokalsentrene, som vil bygge opp om ønsket miljø- og klimavennlig arealutvikling og bidra til vitalisering av lokalsentrene.

Muligheter for vekst og utvikling i transformasjonsområdene

I samfunnsdelens kapittel i kommunedelplanen om hvor og hvordan kommunen skal vokse er det pekt på følgende aktuelle transformasjonsområder:

Stensarmen (bestemmelsesområde H810_03 i Byplan) – kan løse en betydelig andel av kommunens fremtidige arealbehov knyttet til bolig, næring og offentlig/privat tjenesteyting. Området skal transformeres fra havnevirksomhet til ny bydel. Hovedfokuset blir på å koble området til sentrum, sikre variert boligtilbud og utnytte lokale kvaliteter langs Kanalen. Forretningsarealer skal ikke økes utover det som ligger i kommunedelplan for Stensarmen.

Jernbaneområdet (#21 i Byplan) – strategisk lokalisert transformasjonsområde hvor fremtidig behov for sentrumsfunksjoner med hovedvekt på næring, bolig og samferdsel kan løses. Utvikling av området avhenger av videre avklaringer knyttet til løsninger for jernbaneutbygging og helhetlig transport- system for Tønsbergregionen for å kunne utnyttes på en bærekraftig måte lokalt og regionalt. Planlegging og realisering av transformasjonen skal prioriteres når strategiske valg for transportløsninger er kjent.

Kaldnes vest – et mulig fremtidig transformasjonsområde som på lang sikt kan løse en betydelig andel av regionens fremtidige arealbehov knyttet til variert boligtilbud, næring og offentlig/privat tjenesteyting.
Kanalen skal styrkes som rekreativt og kvalitativt byrom og fellesområde for beboere og besøkende. Utvikling langs Kanalen skal sikre og styrke tilgangen til og bruk av sjøen. Planlegging, opparbeidelse og bebyggelse av landområdene langs Kanalen skal gi varierte arealer med høy kvalitet og funksjoner som kobler land og sjø sammen.

Vallø (områdene A3 og A10 i arealdelen) – er et transformasjonsområde med et stort utviklingspotensiale, men området har store utfordringer knyttet til infrastruktur. Vallø har en rik historie, og denne kulturarven må ivaretas og synliggjøres inn i prosjektene. Arealene er satt av til kombinert bebyggelse og anlegg (bolig, næring, småbåthavn, havn og grønnstruktur). Boligantallet er veiledende satt til 3 boliger per daa, så dersom alt det bebyggbare arealet blir benyttet til bolig vil det kunne bli opp mot 400 boenheter her.

Kilen (ferdig områderegulert) – Arealbruk i området er avklart i områdereguleringer innenfor Kilenområdet. Disse planene legger samlet til rette for inntil 1000 boenheter, 100 000 m2 forretning og 200 000 m2 næring.

Kilde: Tønsberg kommunes strategi for bærekraftig boligbygging
.

Byhistorie i korte trekk

Det skjer mye i Tønsberg

 

I Tønsbergregionen er det en enorm utvikling. Det bygges mye, og det planlegges for videre vekst.