Mange arbeidsplasser og kompetanse innenfor sikkerhet og beredskap

Det er mange grunner til at virksomheter innen sikkerhet og beredskap med fordel kan etablere seg i Tønsberg. Her vil man bli en del av et av Norges største og viktigeste nettverk innenfor bransjen som er i sterk vekst.

En av landets største sikkerhetsklynger

Vestfold har en av landets største klynger innen samfunnssikkerhet og beredskap. I Tønsberg finnes det gode og viktige miljøer innenfor denne spennnede sektoren. 

Her finnes offentlige virksomheter og private bedrifter. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er en av spydspissene med hovedkontor i Tønsberg som huser cirka 300 av de totalt 700 ansatte i direktoratet.

Det er også flere titalls private aktører som jobber med sikkerhet hvor Nokas kanskje er den mest kjente – med utspring i Tønsberg. Også sykehuset med sine over 5700 ansatte som er lokalisert sentralt i Tønsberg er en viktig sikkerhetsleverandør.

Da BDO gjorde en kartlegging av relevante virksomheter og fagmiljøer i Vestfold innen samfunnssikkerhet og beredskap i 2017, på oppdrag fra Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune, pekte de på hvordan vår region har sterke fagmiljøer, god kultur og struktur for samhandling mellom fagmiljøene og infrastruktur. Dette er faktorer som det pekes på at er svært viktig for utvikling i tiden fremover.

Det er tett samarbeid med det akademiske miljøet innenfor feltet. På Universitetet i Sørøst Norge avdeling Vestfold er det et etablert et «Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse». Formålet er å utvikle forskningsbasert kunnskap innenfor feltet. De skal bidra til å utvikle økt kunnskap om sårbarhet, forebygging og håndtering av kriser i samfunnet. Da er vi også med på å legge grunnlaget for innovasjon og økt verdiskaping i næringslivet (Kilde: Usn.no).

Fire hovedretninger for fremtiden

Basert på hvor stort og tungt dette miljøet er i vår region har kommunen og Tønsberglivet sammen med bl.a. PWC sett på hvordan denne viktige vekstnæringen kan utvikles videre. Gjennom analyser og en rekke intervjuer peker konsulentselskapet på fire hovedretninger som vi bør sette fokus på:

1.

Klynge

Definere sikkerhets- og beredskapsregionen som klynge.

2.

Organisere nettverk

Jobbe målrettet for å skape et godt nettverk på tvers av sektoren.

3.

Kompetanse

Bedre struktur og flyt mellom bedriftene, virksomhetene og USN.

4.

Konferanser

Det blir årlig arrangert en rekke konferanser med sikkerhet og beredskap øverst på agendaen.