Grønn vekst viktig i Tønsberg

Tønsberg har et av nasjonens viktigste utviklingsområder for grønn vekst i og rundt Rygg miljøpark. Her skapes grobunn for forskning, innovasjon og nyskaping.

Millioner liter diesel kunne erstattes av biogassen som ble produsert i 2021

Kilo matavfall kan få en buss til å kjøre 1 km

Ganger kan en buss kjøre rund jorda på årets produksjon fra Den magiske fabrikken

Millioner innbyggere leverer matavfall til Den Magiske Fabrikken

Rygg miljøpark

Miljøarbeidsplassene er i vekst  i vår region. Tønsberg er en foregangskommune rundt sirkulærøkonomi. Mange av de ligger på Rygg Miljøpark som er lokalisert på Taranrød, nord for Sem. Det har vært deponidrift på området siden 70-tallet. Området har utviklet seg fra å være et rent deponi til å bli en miljøpark med fokus på avfall som ressurs og sirkulær økonomi.

Rygg Miljøpark ønsker å utvikle seg videre for å nå ambisiøse mål knyttet til materialgjenvinning, reduserte utslipp av klimagasser og utvikling av sirkulærøkonomiske modeller. I tillegg skal parken være en motor for grønn verdiskapning ved at aktørene samarbeider om viktige FoU- prosjekter og kommersialisering av ny teknologi for sortering, gjenvinning og behandling av avfallsressurser til nye råvarer og produkter.

Miljøparken har offentlige og private aktører, og tilbyr også et undervisningsopplegg ved Den Magiske Fabrikken for skolebarn i regionen. Det er Tønsberg kommune som er grunneier i Rygg Miljøpark.

Per i dag er følgende aktører etablert i Rygg miljøpark:

Vesar AS

Vesar håndtere tjenester knyttet til husholdningsrenovasjon for sine eierkommuner, som innsamling av avfall og drift av gjenvinningsstasjoner. Vesar driver også et kunnskaps- og opplevelsessenter ved Den Magiske Fabrikken, hvor barn og unge får opplæring i bl.a. kildesortering, gjenvinning og fornybar energi.

 

Greve Biogass AS

Greve Biogass er eid av kommuner i Vestfold og Grenland. Selskapet har ansvaret for biogassanlegget Den Magiske Fabrikken, som gjenvinner matavfall og husdyrgjødsel til biogass, biogjødsel og grønn CO2 til produksjon av ny mat.

Lindum AS

Lindum drifter deponiet på Rygg etter avtale med Tønsberg kommune og biogassanlegget Den Magiske Fabrikken etter avtale med Greve Biogass. Lindum har også kontrakt med Vesar på omlasting av husholdningsavfall for videre behandling.

Air Liquide Skagerak AS

Har ansvaret for salg og distribusjon av biogass fra Den Magiske Fabrikken ut til markedet. De drifter fyllestasjonen for biogass på Rygg, hvor også renovasjonsbilene i området fyller biogass.

Reklima AS

Selskapet driver innovasjon knyttet til sirkulær og bærekraftig produksjon av mat. De har siden etablering hatt fokus på veksthusteknologi og utvikling av jordprodukter basert på biorest fra Den Magiske Fabrikken.

Norsk Gjenvinning AS

Har et næringsmottak for avfall, med bla. mottak og sortering av papir på Rygg. Norsk Gjenvinning Renovasjon utfører innsamling av husholdningsavfall i fire Vestfoldkommuner gjennom en kontrakt med Vesar.

Ragn Sells AS

har kontrakt med VESAR på drift av gjenvinningsstasjonen her på Rygg.

Franzefoss AS

har anlegg for mottak av næringsavfall som sorteres og leveres videre til behandling.

Veistein AS

har ansvar for pukkverk på området. Området der det er tatt ut stein anvendes til deponi.

Magi på fabrikken

Den Magiske Fabrikken med produksjon av biogass og tomatproduksjon er selve flaggskipet for klimaarbeidsplassene i vår region.

Her utvikles nye lønnsomme verdikjeder fra avfall i husdyrproduksjonen, husholdningene og næringslivet, til ny energi og biodrivstoff i alle fylkeskommunale busser. Energi til å dyrke søte tomater som mat på bordet til våre innbyggere gir grunnlag for nye potensielle vekstbedrifter.