Bekkeveien 163, Vear

Eiendommen ligger sentralt plassert i et mindre, men veletablert næringsområde på Vear. Området er under utvikling, herav en større boligutbygging syd for eiendommen. Eiendommen ligger inntil dagens etablerte kollektivsløyfe og gang-/sykkelvei.

Areal størrelse

Ca 16 mål, hvorav ca 5 mål mot øst ikke er opparbeidet, bestående av skog. For øvrig store asfalterte parkeringsarealer i tilknytning til bygningsmasse på ca 2.500 kvm fordelt på 3 etasjer.

Planstatus

Eiendommen er regulert til industri/næringsformål. Det er utarbeidet et mulighetsstudie for eiendommen med endret arealbruksformål til bolig og til sentrumsformål med blandet formål, slik som forretning, kontor og offentlig/privat tjenesteyting. Dette som innspill til kommunens egen mulighetsstudie for Vear lokalsenter med nærområder, som ledd i implementeringen av Vear i Tønsberg kommune.

Privat eiendom

Ja

Kommunal eiendom

Nei

Kontakt

Bjørn Myhre

Mob: 908 54 964

bm@pu.no

Trond Brygard

Mob: 900 30 201

Nyttig informasjon

Reguleringsplan

Adresse

Bekkeveien 163
3173 Vestfold og Telemark