Korten

Sentrale næringsarealer mellom E18 og Tønsberg sentrum. Næringsarealer med kort vei og enkel adkomst til E18 da Korten ligger utenfor sentrum. Det er et etablert område med mye eksisterende næring. Arealer i ulik størrelse, fra 9 til 27 daa.

Det er regulert til byggeområder for Bolig/kontor og offentlig formål/bolig/kontor. Se vedlegg for detaljregulering og bestemmelser for området.

Området har flere ulike eiere. Statens Park-området bestående av kontor og tjenestyting, reguleringsplan ligger vedlagt. For mer informasjon om dette v/ Sæther eiendom. Hemfosa eier resten av Statens Park.

Resten av området som omfattes av kommunedelplan for Korten er et område som består av alt fra kontor, plasskrevende varehandel og næring. Kontakt næringssjefen i kommunen for ytterligere informasjon.

Kontakt

Charlotte Svensen

Næringssjef

Mob: 997 44 152

charlotte.svensen@tonsberg.kommune.no

Nyttig informasjon

Reguleringsplan

Adresse

korten
3125 Vestfold og Telemark