Utviklingsområder

I Tønsberg er det spennende utviklingsområder som kan gi mange muligheter for næringslivsvekst i tiden fremover.

Muligheter for vekst og utvikling i transformasjonsområdene

I samfunnsdelens kapittel i kommunedelplanen om hvor og hvordan kommunen skal vokse er det pekt på følgende aktuelle transformasjonsområder:

Stensarmen (bestemmelsesområde H810_03 i Byplan) – kan løse en betydelig andel av kommunens fremtidige arealbehov knyttet til bolig, næring og offentlig/privat tjenesteyting. Området skal transformeres fra havnevirksomhet til ny bydel. Hoved- fokuset blir på å koble området til sentrum, sikre variert boligtilbud og utnytte lokale kvaliteter langs Kanalen. Forretningsarealer skal ikke økes utover det som ligger i kommunedelplan for Stensarmen.

Jernbaneområdet (#21 i Byplan) – strategisk lokalisert transformasjonsområde hvor fremtidig behov for sentrumsfunksjoner med hovedvekt på næring, bolig og samferdsel kan løses. Utvikling av området avhenger av videre avklaringer knyttet til løsninger for jernbaneutbygging og helhetlig transport- system for Tønsbergregionen for å kunne utnyttes på en bærekraftig måte lokalt og regionalt. Planlegging og realisering av transformasjonen skal prioriteres når strate- giske valg for transportløsninger er kjent.

Findus (bestemmelsesområde #22 i Byplan) – et potensielt transformasjonsområde for fremtidig boligutvikling. Området skal ut- vikles med et hagebypreg og være spesielt tilrettelagt for barnefamilier. Det er ønskelig å bevare deler av den gamle industrien inn i det nye prosjektet. Området må ses i sammenheng med og utnytte verdier som ligger i Teie hovedgård og området mot Kanalen, og belyse eller forholde seg til eventuelle strukturendringer i hovedvegsystemet

Kaldnes vest – et mulig fremtidig transformasjonsområde som på lang sikt kan løse en betydelig andel av regionens fremtidige arealbehov knyttet til variert boligtilbud, næring og offentlig/privat tjenesteyting.
Kanalen skal styrkes som rekreativt og kvalitativt byrom og fellesområde for beboere og besøkende. Utvikling langs Kanalen skal sikre og styrke tilgangen til og bruk av sjøen. Planlegging, opparbeidelse og bebyggelse av landområdene langs Kanalen skal gi varierte og arealer med høy kvalitet og funksjoner som kobler land og sjø sammen.

Vallø (områdene A3 og A10 i arealdelen)
– er et transformasjonsområde med et stort utviklingspotensiale, men området har store utfordringer knyttet til infrastruktur. Vallø har en rik historie, og denne kulturarven må ivaretas og synliggjøres inn i prosjektene. Arealene er satt av til kombinert bebyggelse og anlegg (bolig, næring, småbåthavn, havn og grønnstruktur). Boligantallet er veiledende satt til 3 boliger per daa, så dersom alt det bebyggbare arealet blir benyttet til bolig vil det kunne bli opp mot 400 boenheter her.

Kilen (ferdig områderegulert) – Arealbruk
i området er avklart i områdereguleringer innenfor Kilenområdet. Disse planene legger samlet til rette for inntil 1000 boenheter, 100 000 m2 forretning og 200 000 m2 næring.

Kilde: Tønsberg kommunes strategi for bærekraftig boligbygging
.

Det skjer mye i Tønsberg

 

I Tønsbergregionen er det en enorm utvikling. Det bygges mye, og det planlegges for videre vekst.