Tønsberg har spennende arealer

Tønsbergregionen har og vil få næringsarealer og kontorlokaler som bør være tilpasset de aller fleste behov.

Tønsberg er for mange en interessant plass å drive sin næringsvirksomhet. Beliggenheten, dyktige og kompetente medarbeidere og godt kundegrunnlag er noe av det som trekkes frem av mange.

Tønsberg har en høy bostedsattraktivitet, og med den sterkt voksende befolkningen er det viktig for kommunen å jobbe for gode arbeidsplasser i byen, og i det arbeidet er areal sentralt. Det er spennende næringsareal til leie, spennende eiendommer for salg og ikke minst er det store transformasjonsområder som skaper muligheter for vekst og utvikling i tiden som ligger fremfor oss.

Transformasjonsområdene:

I samfunnsdelens kapittel i kommunedelplanen om hvor og hvordan kommunen skal vokse er det pekt på følgende aktuelle transformasjonsområder:

Stensarmen (bestemmelsesområde H810_03 i Byplan) – kan løse en betydelig andel av kommunens fremtidige arealbehov knyttet til bolig, næring og offentlig/privat tjenesteyting. Området skal transformeres fra havnevirksomhet til ny bydel. Hovedfokuset blir på å koble området til sentrum, sikre variert boligtilbud og utnytte lokale kvaliteter langs Kanalen. Forretningsarealer skal ikke økes utover det som ligger i kommunedelplan for Stensarmen.

Jernbaneområdet (#21 i Byplan) – strategisk lokalisert transformasjonsområde hvor fremtidig behov for sentrumsfunksjoner med hovedvekt på næring, bolig og samferdsel kan løses. Utvikling av området avhenger av videre avklaringer knyttet til løsninger for jernbaneutbygging og helhetlig transport- system for Tønsbergregionen for å kunne utnyttes på en bærekraftig måte lokalt og regionalt. Planlegging og realisering av transformasjonen skal prioriteres når strategiske valg for transportløsninger er kjent.

Kaldnes vest – et fremtidig transformasjonsområde. Kanalen skal styrkes som rekreativt og kvalitativt byrom og fellesområde for beboere og besøkende. Utvikling langs Kanalen skal sikre og styrke tilgangen til og bruk av sjøen. Planlegging, opparbeidelse og bebyggelse av landområdene langs Kanalen skal gi varierte arealer med høy kvalitet og funksjoner som kobler land og sjø sammen.

Vallø (områdene A3 og A10 i arealdelen) – er et transformasjonsområde med et stort utviklingspotensiale, men området har store utfordringer knyttet til infrastruktur. Vallø har en rik historie, og denne kulturarven må ivaretas og synliggjøres inn i prosjektene. Arealene er satt av til kombinert bebyggelse og anlegg (bolig, næring, småbåthavn, havn og grønnstruktur). Boligantallet er veiledende satt til 3 boliger per daa, så dersom alt det bebyggbare arealet blir benyttet til bolig vil det kunne bli opp mot 400 boenheter her.

Kilen (ferdig områderegulert) – Arealbruk i området er avklart i områdereguleringer innenfor Kilenområdet. Disse planene legger samlet til rette for inntil 1000 boenheter, 100 000 m2 forretning og 200 000 m2 næring.

Kilde: Tønsberg kommunes strategi for bærekraftig boligbygging
.

Tilgjengelig for kundene

Med bedriften etablert i Tønsberg er det tilgang til mange kunder i regionen, men også store muligheter til å være på farten, og tilgjengelig til et utvidet marked.

En region det satses på

Tønsbergregionens vekst og utvikling gjør at det satses på utbygging. Det er mye som skal skje for å styrke infrastrukturen til tønsbergregionen ytterligere i årene som kommer.

Utbygging av jernbane

Det satses på tog, og det legges til rette for økt fart og flere avganger.  Bane NOR  bygger nye dobbeltspor på flere delstrekninger, som til sammen skal bli sammenhengende dobbeltspor igjennom Vestfold. I disse dager jobbes det med spor på to strekninger, med planlagt åpning sommeren 2025. Da vil det være sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg, og det vil være mulig å kjøre fire tog i timen hver vei mellom Tønsberg og Oslo.

Les mer HER

Bypakke Tønsberg

«Bypakke Tønsberg» er et omfattende og kjempespennnede prosjekt som er i gangsatt og vil bety svært mye for regionen i årene som kommer.

Bypakken har som har som mål å bygge et helhetlig transportsystem som er miljøvennlig, robust og effektivt.

Det planlegges blant annet en ny fastlandsforbindelse fra Færder til Tønsberg. Det er en sterk satsning på sykkel, buss og gående. Sykkelstier inn mot sentrum, i byen kan syklene settes i sykkelgarasjer og det er også utleie av el-sykler for de som bor her.

Les mer om bypakke Tønsberg HER

 

Går det egentlig raskest med bil?

Mange av oss tenker nok at det går raskest med bil. Men gjør det egentlig det? Eller burde det bare vært enklere å velge miljøvennlig transport? Forholdene ligger jo godt til rette. Over halvparten av oss bor slik at vi kan sykle til Tønsberg torv på bare 20 minutter.