Taranrød

Her finnes flere produksjons- eller gjenvinningselskaper. Området er opparbeidet og har god adkomst. Området ligger cirka et kvarter utenfor Tønsberg by.

Her finnes gjennvinningsstasjon, pukkverksdrift, biogassproduksjon, opplæringssenter for avfallshåndtering og sirkulærøkonomi, samt uttesting av grønnsaksdyrking med CO2 fra biogassanlegget.

Næringsvirksomhet ved Rygg prioriteres til aktiviteter knyttet til avfallshåndtering, resirkulering/sirkulærøkonomi, energivirksomheter og lignende.